• Мепос Оператива
  • Мепос Оператива
  • Мепос Оператива
  • Мепос Оператива
  • Мепос Оператива
Располагаме со кабловска мерна кола за лоцирање на место на дефект на подземни кабли и сите видови на напонско испитување.