Опрема

Располагаме со следните покрупни основни средства кои се потребни за изведување на ваков вид работи:
 
 • Ровокопач - скип;
 • Товарна дигалка “Татра” 16 тона со возило со 3 диференцијала;
 • Две товарни дигалки од 8 тона со возило со 3 диференцијала;
 • Камион Ивеко со хијаб од 5 т.;
 • Седум товарни возила со продолжени кабини;
 • Камион там 110 со два деференцијала и со витло;
 • Два камиона там 4500 со два диференцијала од кои едниот е со хидраулична рака – хиеб;
 • Три џипа Ландровер;
 • Лада Нива;
 • Две комбинирани карго возила;
 • Две леки коли;
 • Три големи трактора комплет со приколки;
 • Чамец со мотор;
 • Два виљушкари;
 • Една машина за влечење на јаже и кабел од 1,5 т.;
 • Машина за влечење јаже (тип Michael Zeck - Deutz Diesel) и кабел од 2,5 т комплет со кочница од 2,5 т, приколка за котур и пилот сајла;
 • Две приколки за развлекување кабел и јаже;
 • Три приколки за столбови;
 • Компресор фаграм;
 • Дизел - агрегати за електрична енергија;
 • Три моторки за дрва;
 • Три хидроулични преси тип Механика Трбовље;
 • Една моторна преса за папучи тип Товарна Моторних Возил ТОМОС - КОПЕР, УМО - 06;
 • Пет рачни преси за папучи;
 • Две машини за сечење асфалт и бетон;
 • Машина за подбушување под коловоз;
 • Вибро ваљак;
 • Вибратори за бетон;
 • Вибратор за набивање земја;
 • Две хидроулични платформи до 10м.;
 • Рачна платформа до 10м.;
 • Рачна моторна бушалица кобра;
 • Пет големи електрични бушалици за бетон;
 • Стабилна електрична бушалица и бруска;
 • Повеќе електрични бушалици и бруски;
 • Шест бетономешалки со електричен погон, со моторен погон и со приклучок на трактор;
 • Осум електрични апарати за заварување;
 • Голем апарат за заварување од 360А на моторен погон;
 • Два апарати за затегање на воздушни водови;
 • Два динамометри за затегање на воздушни водови;
 • Динамометрични момент клучеви;
 • Две витла;
 • Тирфер од 5 тона;
 • Два тирфера од 3 тона;
 • Девет тирфера од 1,5 тона;
 • Наставни стапови за провлекување на кабел низ цевки;
 • 60 котурачи за јаже или кабел;
 • Ваљаци и макари за развлекување на кабел и јаже;
 • Куфери за испитување на електрична заштита;
 • Контролник на изолација до 10KV;
 • Два инструмента МЕТРЕЛ за мерење отпор на заземјување;
 • Хидроулична преса за пробивање на лимови;
 • Алуминиумски платформи и скелиња;
 • Две алуминиумски гондоли;
 • Наставни скали за столбови до 20м;
 • Инструмент за геодетско снимање теодолит;
 • и уште многу други алати и работни помагала...

 

Македонски