Бонитет

Нашето претпријатие “Мепос - Оператива“ ДОО - Кавадарци се занимава со проектирање и изведување на: Трафостаници, Далекуводи, Нисконапонски мрежи, Електрични инсталации, Громобрански инсталации, Слабострујни инсталации, Улично осветление.
Ги поседуваме следните лиценци од Министерството за Транспорт и Врски на Република Македонија:

  • лиценца А за изведување на градби од прва категорија.
  • лиценца Б за проектирање на градби од трета, четврта и петта категорија.
  • лиценца Б за изведување на градби од втора категорија.
  • лиценца Ц за изведување на градби од трета категорија.

 

Македонски