Препорака

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА

Досега Нашата екипа ги изработила следните поважни и поголеми објекти:

 • Комплетен електромоторен развод во ф-ка за Лимонска Киселина – Ќуприја, заедно со ТС35/6/0,4КВ и компресорска станица.
 • Комплетен електромоторен развод во кафилерија – Ќуприја, заедно со  ТС10/0,4КВ.
 • ТС10(20)/0,4КВ во Улцињ со 20КВ кабловски довод.
 • Кабловски развод за телефонија во пет општини во некогашен Титоград.
 • Кабловски развод за сигнализација на Аеродром Тиват.
 • Громобранска инсталација на сите објекти од Топилница Велес и ХИВ – Велес.
 • Изведба на 400КВ далекуводно поле бр. 7 “Штип” во ТС Дуброво со монтажа и поврзување на 400КВ опрема, монтажа и поврзување на секундарна опрема, изработка на надворешно мрежесто заземјување и изработка на 400КВ собирници, надворешно осветление и слабострујни инсталации.
 • Изведба на ТС400/110КВ Штип со монтажа и поврзување на 400КВ опрема, монтажа и поврзување на секундарна опрема, изработка на надворешно мрежасто заземјување и изработка на 400КВ собирници, надворешно осветление и слабострујни инсталации.
 • Монтажа и поврзување на секундарна опрема на поле 4 и 5 во Трафостаница ТС400-110КВ “Скопје 5”.
 • Изведба на електромонтажни работи во ХЕЦ Света Петка: 110КВ постројка, 35КВ кабловски и воздушен довод, поврзување на генераторите и трансформаторите, заземјување на хидроценталата и громобранска инсталација, внатрешно и надворешно осветление.
 • Електро дел од Трафостаница ТС110/35/10(20)КВ Радовиш.
 • Санација на 220КВ далекувод Вруток – Скопје со замена на три столба.
 • Замена и монтажа на громобрански заштитни енергетски јажиња на 110КВ далекувод за Електропренос (сега МЕПСО) околу Велес, Штип и Гостивар.
 • Изработка на заштитно заземјување на челичнорешеткасти столбови од 110КВ далекувод Кавадарци – Прилеп.
 • Изработка на дополнително заземјување на 110КВ далекуводи Прилеп – Битола и ТС Скопје 3 – ХЕ Козјак.
 • Демонтажа на 110КВ далекувод с. Србиново – ХЕ Вруток.
 • Замена на струјни мостови и стегалки на 110КВ ДВ Дуброво – Валандово.
 • Замена на вериги и изолатори на 110КВ далекувод Прилеп – Битола и “Осломеј” – Козјак и Скопје 3.
 • Електро дел од 110КВ далекувод во Кавадарци од Трафостаница ТС110/35КВ до Трафостаница ТС110/35/10КВ.
 • Градежен и електромонтажен дел од 110КВ приклучок на ХЕЦ “Козјак” со влез, излез и со пресекување на 110КВ вод бр.143 Трафостаница “Самоков” – Трафостаница Скопје 3.
 • Промена на два челични столба од 110КВ далекувод Фени Индустри.
 • Санација на 10КВ далкувод на 110КВ столбови ТС “Сапунчица” – ТС “Пелистер” за репетитор.
 • Замена на заштитно јаже на 110КВ ДВ Дуброво – Валандово.
 • Замена на овесна опрема на 110КВ ДВ Валандово – Струмица.
 • Замена на оштетни изолатори на 110КВ ДВ ФеНи – Р’жаново.
 • Ревитализација со презатегање на проводници на 110КВ ДВ ХЕ “Вруток” – ХЕ Шпиље.
 • Монтажа на 110КВ и 35КВ кабел во ТС400/110КВ – Штип.
 • Командно сигнална табла во трафостаница 35/10(20)КВ – Кратово.
 • Сигнализација со командно сигнална табла за 35КВ и 10КВ во Трафостаница ТС110/35/10КВ – Кичево.
 • Припрема за далечинско управување на ТС 110/35/10 Делчево и ТС35/10КВ Дојран.
 • Комплет Трафостаница 35/10КВ, 2500КВА – Росоман.
 • Приклучување на 35КВ трафо со кабел и изработка на 35КВ ќелија во ТС110/35/10 Неготино.
 • 35КВ кабловски вод во Железара Скопје.
 • 35КВ кабловски вод во Прилеп од ТС “Прилеп 2” до ТС “Централна”.
 • Електро дел од 35КВ далекувод од Валандово до Удово.
 • Електродел од дупли 35КВ далекувод во Виница.
 • 35КВ далекувод за ПумпиСопот 2 од Трафостаница – Кавадарци.
 • Електродел од 35КВ далекувод од Кавадарци до Градско.
 • 35КВ далекувод Росоман – Скопје Трејд.
 • Електро дел од 35КВ далекувод Велес – Лозово – Свети Николе – Штип.
 • Електродел од 35КВ далекувод Долнени – Јакреново.
 • Електро дел од 35КВ далекувод од Прилеп – Чебрен.
 • Санација на 35КВ ДВ ТС пумпи Сопот 2.
 • Дислокација на 35КВ решеткаст столб на булевар “Словенска” – Скопје.
 • Санација на 35 и 6КВ постројки пумпни станици “Сопот 2” и “Марена”.
 • Санирање на 35КВ ДВ Топилница – ТС Р’жаново.
 • Градежни работи на 35КВ ДВ Дошница – Неготино.
 • 10(20)КВ кабловски развод со 5 блиндирани Трафостаници во Крива Паланка.
 • Опремување на 20КВ Ќелија во Трафостаница ТС110/35/20(10)КВ Неготино.
 • Опремување на 10(20)КВ Ќелија бр. 3, 19 и 21 во Трафостаница ТС110/35/10(20)КВ – Кавадарци.
 • Опремување на 20КВ изводна ќелија бр. 19 во ТС110/35/20(20)КВ Гевгелија.
 • 10(20)КВ ДВ дупли со воздушен расплет во ТС Пробиштип.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница и НН мрежа со улично осветление во Горно и Долно Ѓуѓанци – Свети Николе.
 • Изградба на 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница и НН мрежа со улично осветление во с. Горобинци, с. Сопоти, с. Малино – Свети Николе.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница и НН мрежа со улично осветление во с. Сурдулци - Радовиш.
 • Реконструкција на 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница и НН мрежа со улично осветление во с. Дамјан - Радовиш.
 • Изградба на 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница и НН мрежа во с. Аликоч, Коџалија и Ракитец – Радовиш.
 • 10(20)КВ далекувод с. Црквино – Велес.
 • 10(20)КВ далекувод с. Војница – Велес.
 • 10(20)КВ далекувод с. Ивањевци – Велес.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница с. Журче – Манастир “Св. Илија” – Битола.
 • Реконструкција на 10(20)КВ далекувод Кременица – Лажец – Породин – Битола.
 • Реконструкција и изградба на 10КВ далекуводи со Столбни Трафостаници и НН мрежи со улично осветление во селата: Барешани, Велушани, Мојно, Кукуречани, далбеговци, Добромири, Радобор, Ивањевци, Рапеш, Маково, Орле, Кременица, Братин Дол, Трново, Магарево, Лавци, Кафтанчица, Црнобуки, Смилево, Могила, Егри, Караорман, Брусник, Живојно, Дихово, Секирани, Стрежево, сите во Битола.
 • Реконструкција на 10(20)КВ далекувод со Столбни Трафостаници и НН мрежи со улично осветление во селата: Дабјане, Кастинци, Гостиражни, Долнени, Митрино, Врбоец, Кривогаштани, Тополчани, Воѓане, Лениште, Бери, Мало Руфци, Лознени, Вашарица, Подмол, Дуње, Вепрчаним, Пештани, Круши, Ропотово, Кален, Кокрен, Галичани, Пашино, Пресил, Дебреште, Ивањевци, Никодин, Бучин, Лажани, Дабјане, Кастинци, Гостиражани, сите во Прилеп.
 • Изградба на 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница и НН мрежа во с. Мало Радобил.
 • Реконструкција на 10КВ далекувод со НН мрежа Царина – с. Мушково Кратово.
 • Реконструкција на НН мрежа со улично осветление во Крушево.
 • Реконструкција на 10(20)КВ далекувод с. Врбица - Кратово.
 • 10(20)КВ далекувод Кратово- Горно Кратово.
 • Изградба на 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница и НН мрежа во с. Зелен Град – Пробиштип.
 • 10(20)КВ далекувод со НН мрежа во с. Турско Рудари – Пробиштип.
 • Реконструкција на 10(20)КВ далекувод Ратковица – Шталковица – Пробиштип.
 • Изработка на 10(20)КВ приклучен далекувод с. Лисичани – Кичево.
 • Реконструкција на 10(20)КВ далекуводи со Столбни Трафостаници и НН мрежи со улично осветление во селата: Тајмиште, Грешница, Бачиште, Бела Кула, Премка, Бајче, Извор Лисичани, Стара Бензиска, ул. “Ужичка”, Другово, Жубрино, Долно Пашино, Туин, Бачиште, Зајас, Девеана 3, ул. “4 Јули” – Кичево.
 • 10КВ подземен кабловски вод ТС10/0,4КВ “Кутлабица” – ТС10/0,4КВ “Ветеринарна” – Кичево.
 • Изградба на 10КВ далекувод с. Зајас – Милиција – с. Строгомиште во Кичево.
 • 10КВ расплет во Трафостаница ТС110/35КВ Валандово.
 • 10(20)КВ далекувод Трафостаница ТС110/35/10КВ до постоечки 10КВ далекувод во Валандово.
 • 10(20)КВ далекувод Лештерска Маала – с. Кркља Крива Паланка.
 • 10(20)КВ далекувод с. Липа – Неготино.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница Репетиторски Пункт с. Сушево – Струмица.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница за фарма за свињи во с. Добровени – Битола.
 • Дислокација на 10КВ далекувод ИГМ – Трејд Кавадарци.
 • НН приклучок со Столбна Трафостаница во с. Владиловци Велес.
 • Санација на 10КВ и 0,4КВ опрема во пумпни постројки: Удово, Стражиште, Голо Брдо, Пирава за Водостопанство – Валандово.
 • Изведба на НН мрежа за напојување со ел. енергија на филтерница за вода во општина Бистрица – Битола.
 • НН мрежа со улично осветление на ул. “Партизанска” – Неготино.
 • Улично осветлување во Радовиш, Неготино, Кавадарци, Штип и др.
 • Реконструкција на ел. осветление во производни хали на Дојран Стил.
 • Изградба на надворешно осветление во кругот на Дојран Стил.
 • Полагање на 20КВ енергетски кабел за приклучок на Ски Центар Гевгелија.
 • Изградба на 10(20)КВ вод од БТС Смрдлива Вода – Центар до СТС “Смрдлива Вода”.
 • 10(20)КВ ДВ отклон с. Конско.
 • 10(20)КВ ДВ отклон с. Кованец.
 • 10(20)КВ ДВ отклон с. Серменин.
 • 10(20)КВ ДВ ТС110 Гевгелија – Смрдлива Вода.
 • Изградба на Ски Центар – Кожуф – Смрдлива Вода 20/0,4КВ.
 • Проектирање и изградба на 10(20)КВ ДВ со СТ110/0,4КВ, 250КВА Калдрма – Штип.
 • Проектирање и изведба на 10(20)КВ ДВ Крњево – Кошута – Кавадарци.
 • Проектирање и изведба на 10(20)КВ ДВ пумпи Љубаш – Кавадарци.
 • Реконструкција на 10КВ ДВ Мантово –Радовиш.
 • Активирање на БТС 10/0,4КВ и НН мрежа с. Злеово – Радовиш.
 • Реконструкција на 10(20)КВ ДВ Градско, НН мрежа – Неготино.
 • 10(20)КВ ДВ Стрмош, с. Плешанци – Пробиштип.
 • 10(20)КВ ДВ с. Неокази – Злетово – Пробиштип.
 • НН мрежа с. Кундино и с. Ратавица – Пробиштип.
 • 6КВ кабловско напојување на сепарација ФеНи – Кавадарци.
 • Енергетско и агрегатско напојување на КПУ “Идризово”.
 • Енергетско напојување на хотел “Фламенго” Богородица – Гевгелија со воздушен и кабловски 10КВ вод.
 • Изградба на 10(20)КВ ДВ со СТС и НН мрежа во с. Аликоч, Коџалија и Ракитец – Радовиш.
 • 10КВ кабловски и воздушни мрежи, столбни трафостаници, НН мрежи и куќни приклучоци во Арачиново.
 • 10КВ кабловски и воздушни мрежи, столбни трафостаници, НН мрежи и куќни приклучоци во Опае.
 • 10КВ кабловски приклучен вод со столбна трафостаница и 0,4КВ развод за Мониторинг станица на Вардар – Демир Капија.
 • 10(20)КВ далекуводно поврзување за четири Мини Хидроцентрали МХЕ “Лукар” 1, 2, 3 и 4.
 • 10(20)КВ далекувод Неготино – Дисан.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбни Трафостаници и НН мрежи со улично осветление во селата: Драгожел, Шешково, Брушани, Кошани, Гарниково, радња, Моклиште, Голеш, Драдња, Праведник – Кавадарци.
 • 10(20)КВ далекувод со блиндирана Трафостаница од 1000КВА за пумпи за технолошка вода Кавадарци.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница за Манастир “Св. Михаил Архангел” с. Крњево.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница за Полошки Манастир – Тиквешко Езеро.
 • 10(20)КВ далекувод со две Столбни Трафостаници Белград – Раштани – Кавадарци.
 • 10(20)КВ далекувод со Столбна Трафостаница за Репетитор “Панделе” Општина Витолиште.
 • 10(20)КВ ДВ “Крњево - Конопиште”.
 • 10(20)КВ ДВ “Крњево - Страгово”.
 • 10(20)КВ ДВ “Тодеви Ниви” – Тиквешко Езеро.
 • 10(20)КВ ДВ Падарница “Тиквешко Езеро”.
 • Проектирање и изградба на 10КВ далекувод од Ратковица до СПЦ “Пониква”.
 • Изградба на 10КВ далекувод, СТС и НН мрежа за електрификација на базни станици на “Космофон” во Добротино, Битола, Силос, и “Мегленци” – Битола и РЕК “Осломеј”, Хотел “ФеНи” – Кавадарци, Љубаш – Кавадарци, Железнец – Демир Хисар.
 • Асемблирање, испорака и монтажа на среднонапонски ќелии и блокови 10 и 20КВ од “Schneider - Electric” – France.
 • Енергетско напојување со 10КВ кабел и ќелии во трафостаница за СП Маркет во Кавадарци.
 • Енергетско напојување на “Тинекс” Маркет во Кавадарци.
 • Дислокација на 10КВ ДВ Стентон – Тепавци – Ивени за ПК “Брод” – Неготино за ЕЛЕМ “РЕК” – Битола.
Македонски